Grænseforeningen

Forord

Vejene til viden og ny erkendelse er mange. For øjeblikket udvikler pædagogik og didaktik sig eksplosivt i takt med den digitale revolution, som vi står midt i. Elever og studerende arbejder på nye måder og henter viden og inspiration fra mange kilder. Med ”ietGrænseland” præsenterer Grænseforeningen, med støtte fra A.P. Møller Fonden, et unikt undervisningssite, der bygger på moderne pædagogiske principper. Tema for tema er der mulighed for at guide elever og studerende gennem en række både historiske og aktuelle temaer, der knytter sig til det dansk-tyske grænseland – og den globaliserede verden vi lever i.

Sitet er bygget op, så det er let at danne sig et overblik over de mange temaer, der kan arbejdes med. Herefter introduceres relevante spørgsmål og links til baggrundsmateriale, der kan anvendes som kilde til mere viden om emnet.

Det er Grænseforeningens håb, at materialet kan medvirke til at viden om det dansk-tysk grænseland, flertal og mindretal samt kulturmøder udbredes. Grænselandshistorien er en helt afgørende forudsætning for at vi kan forstå os selv og dermed blive i stand til at navigere i et moderne samfund, der ændrer sig så hastigt.

Vi vil gerne takke A.P. Møller Fonden, Poul og Else Tausons Fond, Det Unge Grænseværn, Oberst H. Parkovs Mindefond. Flach-Bundegaards Fond og Sigrid Møllers Fond for økonomisk støtte. Tak til Museum Sønderjylland for at stille billeder m.m. til rådighed. Også tak til Solrød gymnasium og en række engagerede gymnasielærere for faglig rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af materialet. Sidste skal lyde et stort tak til Niells Schou for det store arbejde han har lagt i udarbejdelsen af materialet sammen med Grænseforeningens pædagogiske konsulent Gunvor Vestergaard og til Tripledesign for design og de mange gode inputs undervejs.

God fornøjelse!

Jens Andresen

Formand for Grænseforeningen

 

GRÆNSEFORENINGEN – FOR EN ÅBEN DANSKHED

Grænseforeningen er over de sidste 10 år gået fra være en pengeindsamlende organisation til i dag at være en vigtig medspiller i det folkeoplysende arbejde. Det danske mindretal i Sydslesvig står ikke særlig klart i hukommelsen hos store dele af den danske befolkning. Dette vil Grænseforeningen gerne gøre sit til at ændre på.

Et vigtigt fokusområde er undervisningsektoren. Bl.a. arrangeres der hvert år kurser for undervisere. Grænseforeningen vil desuden gerne tilbyde brugbart undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. I 2009 lykkes det at få udgivet bogen og hjemmesiden ”Grænselandet – krig og kulturmøde”. Det skete i samarbejde med Forlaget Columbus og med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tipsmiddelpulje. Bogen er nu kommet i 2. udgave som e-bog, suppleret med et nyt kapitel om 1864. ”ietGrænseland” ligger som en naturlig forlængelse af dette materiale.

Grænseforeningen har desuden sammen med de tre mindretalsgymnasier, Duborg Skolen, A P Møllerskolen og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig et ambassadørkorps, der tager rundt på danske ungdomsuddannelser og fortæller om det at være ung i et mindretal. De er et levende supplement til undervisningsmaterialet.

Hurtige facts om Grænseforeningen:

  • Grænseforeningen er grundlagt i 1920
  • Grænseforeningen har cirka 12.000 medlemmer i hele Danmark fordelt på ca. 62 lokalforeninger
  • Grænseforeningens slogan er “for en åben danskhed”
  • Grænseforeningen er det folkelige bagland bag støtten til det danske mindretals kulturelle arbejde i Sydslesvig
  • Grænseforeningen har kontor på Peder Skrams Gade 5 midt i København
  • Grænseforeningens formål er at støtte danskheden i Grænselandet (særligt syd for grænsen), at udbrede kendskabet til Grænselandets forhold samt bevare og styrke dansk sprog og kultur
  • Grænseforeningen mener, at danskheden trives og udvikles i mødet med andre kulturer frem for i afgrænsningen til andre kulturer
  • Grænseforeningen mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed i en verden under forandring.